Raport z ewaluacji wewnętrznej - funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Wpisany przez Beata Kędzia   
poniedziałek, 03 września 2012 21:51

RAPORT Z EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ –

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W SRODOWISKU LOKALNYM

 

Obszar: 3. – Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

     Wymaganie: 3.1. – Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego        rozwoju

 

Rok szkolny 2011/2012

  

I.  WPROWADZENIE

            Ewaluacja funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym

 

1.      Zakres badania:

Ewaluację przeprowadzono w:

           Obszar: 3. – Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

           Wymaganie: 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego     

            rozwoju

 

2.      Cel badania:

Zgromadzenie informacji o formach współpracy ze środowiskiem

Pozyskiwanie informacji o efektach wzajemnej współpracy (wykorzystywania zasobów środowiska przez przedszkole i opinii na temat tejże działalności od partnerów przedszkola)

Opracowanie planu działań dotyczącego współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

3.      Harmonogram badania :

Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji

·         Zorganizowanie spotkania z rada pedagogiczna WDN

·         Pozyskanie informacji o funkcjonowaniu przedszkola w środowisku lokalnym

 

Określenie odbiorców ewaluacji

·         Nauczyciele

·         Dyrektor

·         Rodzice

Identyfikacja zasobów

·         Czas realizacji: marzec - czerwiec 2012                    

Wskazanie wykonawców ewaluacji

·         Nauczyciele grup, jeden nauczyciel jako koordynator ewaluacji

Określenie przedmiotu ewaluacji

·          Współpraca ze środowiskiem

Sformułowanie pytań kluczowych

 • Czy przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska?
 • Czy przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku?
 • Czy działania przedszkola uwzględnia się możliwości i potrzeby środowiska ?
 • Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dziecka ?

Określenie kryteriów ewaluacji

·          Skuteczność działań przedszkola w funkcjonowaniu placówki w środowisku lokalnym

·         Użyteczność współpracy przedszkola ze środowiskiem

Dobór metod badawczych

·         Wywiad z  dyrektorem

·         Wywiad z partnerami , samorządem grupowym

·         Wywiad grupowy z rodzicami

·         Wywiad z nauczycielami

·         Analiza dokumentów

·         Wywiad z dziećmi

·         Ankieta do dyrektora placówki oraz nauczycieli

Określenie ram czasowych ewaluacji

·         Marzec 2012 – opracowanie koncepcji i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej, przygotowanie narzędzi badawczych

·         Kwiecień 2012 – przeprowadzenie badania (wywiady, ankiety, analiza dokumentów, obserwacja) i analiza przeprowadzonych badań

·         Maj 2012 – ustalenie wniosków końcowych 

·         Czerwiec 2012 – przygotowanie raportu końcowego z ewaluacji

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

·         Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany na radzie pedagogicznej.

 

 

4.      Koordynator i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewaluacji oraz wykonawcy ewaluacji:

 

·         Koordynator – J.Janicka

·         Wykonawcy - nauczyciele:  Urszula Gawron, Jolanta Janicka,

 Beata Kędzia, Natalia Boch, Dorota Bania, Renata Kaczmarek

 

5.      Wykorzystane narzędzia badawcze:

 

·         Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem

·         Kwestionariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

·         Kwestionariusz wywiadu grupowego z rodzicami

·         Kwestionariusz wywiadu z Wywiad z partnerami , samorządem grupowym

·         Analiza dokumentów

 • Kwestionariusz wywiadu z dziećmi

·          Kwestionariusz ankiety do dyrektora placówki oraz nauczycieli

6.      Termin przeprowadzenia ewaluacji: marzec – czerwiec 2012r.

 

II. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI

1.      Badania ankietowe przeprowadzono w dniach 16 .04- 20.04 2012

 

2.      Badaniami objęto:

·         7 nauczycieli

·         90 dzieci

·         2 partnerów lokalnych

·         12 rodziców (przedstawicieli trojek grupowych ), 5 ankiet zostało wypełnionych

 

3.      Analiza danych zawartych w wykorzystanych narzędziach badawczych.

Analizy ankiet, wywiadów , dokumentów dotyczących wewnętrznej ewaluacji jakości pracy przedszkola w obszarze: 3.1- Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym, wymagania 3.1 – Wykorzystane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju dokonali nauczyciele

·           Beata Kędzia - załącznik nr 1

·           Urszula Gawron -  załącznik nr 2

·           Dorota Bania - załącznik nr 3

·           Renata Kaczmarek – załącznik nr 4

·           Natalia Boch  - załącznik nr 5,6

·           Jolanta Janicka – załącznik nr 7

Na podstawie analizy danych zawartych w wykorzystanych narzędziach badawczych nauczyciele sporządzili w formie załączników: 1,2,3,4,5,6.7 zestawienia podsumowujące wyniki uzyskane od poszczególnych grup respondentów, stanowiące integralną część niniejszego raportu.

 

4.Analiza wyników funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym

 

Z analizy wynika, że:

Wśród działań prowadzonych przez przedszkole, z których mogli korzystać rodzice , dzieci i pracownicy przedszkola można wymienić:

 • Konsultacje pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne
 •  Cyklicznie organizowany Przedszkolny Festyn Rodzinny „Mamo, tato, baw się ze mną”      w którym uczestniczą całe rodziny oraz przedstawiciele środowiska lokalnego,
 • Warsztaty dla rodziców
 • Dni otwarte dla dzieci i rodziców
 • Imprezy okolicznościowe,  konkursy i uroczystości  takie jak ;bal przedszkolny, przedstawienia teatralne, spotkania z muzykami, dzień  babć i dziadków, świąteczne biesiadowanie, konkursy plastyczne dla dzieci i rodziców itp.

 

Z oferty przedszkola korzystali również studenci i  nauczyciele z innych placówek  poprzez;

 • Udostępnianie bazy lokalowej przedszkola  do   szkoleń dla nauczycieli z innych placówek prowadzone przez doradców z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
 • Prowadzenie w przedszkolu praktyk studenckich
 • Wykorzystaniu bazy lokalowej przedszkola do wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami

 

Z oferty  przedszkola korzystali również nauczyciele specjaliści : logopeda  psycholog, pedagog poprzez;

 •  Udostępnianie przez przedszkole w/w specjalistom  gabinetów specjalistycznych – logopedycznego i Montessori

 

Z oferty przedszkola korzystały również instytucje zewnętrzne , środowiska prowadzące rożnego rodzaju kampanie .Były to takie działania jak ;

 •  kiermasze świąteczne oraz kiermasz „Tania książka”,
 •  akcje charytatywne ( „Podaruj paczkę”, „Góra grosza” Laleczka = życie” (UNICEF), Pola nadziei )
 • Udział w akcji  „Cała Polska czyta dzieciom”,

 

         Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku:

·         z Miejskim Przedszkolem nr 20 („Spotkanie z piosenką wielkanocną”)

·          z Miejskim Przedszkolem nr 11 („Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród przedszkolaków”)

·         z Miejskim Przedszkolem nr 24 (Przegląd taneczny ”Słoneczne rytmy”)

·          ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz nr 22 z oddziałami integracyjnymi (wspólne zabawy integracyjne, teatrzyki w wykonaniu uczniów, poznawanie szkoły przez przedszkolaków) 

·         z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną (diagnoza problemów, rozwoju psychomotorycznego dzieci, terapia i profilaktyka)

·         Lubuskie Biuro Koncertowe (koncerty dla dzieci „W Krainie Pani Muzyki”)

·          Studio Teatralne „Guliwer” (teatrzyki dla dzieci)

·          Urząd Marszałkowski (projekt Multi-Kulti „Śladami Wielkich Mistrzów”)

 • Urząd Miasta (Zielonogórski Program „Wyrównywanie szans”, „Parada Przedszkolaka”   lokal wyborczy; program „Profilaktyka stomatologiczna 5 i 6 –latków; realizacja ZPWSzEDziM – gabinet Montessori, imprezy na deptaku)

·          Komenda Miejska Policji (akcja „Bezpieczna Zerówka”)

·          Fundacja Partnerów dla Środowiska (program „Kubusiowi Przyjaciele Natury)

·          Z rodzicami: realizacja założeń koncepcji przedszkola i realizacja programów, działań podejmowanych w przedszkolu oraz z inicjatywy rodziców, akceptacja i włączanie się w realizację w/w oraz wynikających z rocznego planu i Rady Rodziców

przygotowanie imprez, strojów, zaopatrzenie, sponsoring (nagrody, fanty),

 • Biuro Usług Pedagogicznych „Nutka”;
 • Kraina Tańca – Hanna Paradowska- nauka tańca w przedszkolu
 • „de-co” – kraina sztuki użytkowej- zajęcia z ceramiki
 •  hospicjum Lady Ryder- sadzenie żonkili , akcja Pola Nadziei
 • ODN, CIVITAS- organizowanie spotykań metodycznych , warsztaty dla nauczycieli

 

       Potrzeby i możliwości lokalnego środowiska są uwzględniane przez przedszkole na

      podstawie zaproszeń do współdziałania zasygnalizowanych przez różne instytucje, a    

      także  poprzez podjęcie działań wynikających z zapotrzebowania, sygnałów i 

      komunikatów otrzymywanych ze strony osób, instytucji, rodziców, mediów i artykułów z

      gazet. Potrzeby te to:

·          pełnienie roli instytucji kulturalnej

·         kształtowanie pożądanych postaw

·         udzielanie pomocy innym (akcje charytatywne)

·          użyczenie bazy przedszkola

·         placu zabaw

·         spotkania ze specjalistami (psycholog, logopeda, pedagog)

·         wspieranie rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci

·          zapewnienie opieki dzieciom i zdrowego stylu życia

·          umożliwienie dzieciom  korzystania z zajęć dodatkowych

·           integrowanie mieszkańców osiedla,

·          udostępnianie miejsca na spotkania (wspólnota, lokal wyborczy),

·          szkolenie kadry pedagogicznej,

·          umożliwienie praktyk studenckich, udzielanie porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,

·          podejmowanie akcji charytatywnych

Przedszkole monitoruje potrzeby środowiska – informacje w prasie lokalnej i mediach ( o tym co dzieje się w placówce, jakie odbywają się imprezy i konkursy) i włącza się w te działania.

 

Najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w lokalnym środowisku to ;

·         - kształtowanie postaw społecznych i akceptacji, tolerancji, empatii,

·         - rozwój zainteresowań i zdolności, zaspokajanie ciekawości,

·         - otwartość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

·         - prezentowanie umiejętności, wiedzy i osiągnięć,

·         - rozwijanie i kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach użyteczności publicznej.

·         uspołecznienie dzieci,

·         właściwy rozwój emocjonalny,

·         uwrażliwienie na potrzeby innych,

·          uczestnictwo w procesie integracji

   Zdaniem niektórych rodziców przedszkole zbyt mało organizuje   wyjść i wyjazdów do instytucji takich jak teatr, filharmonia, muzeum

 

III. WNIOSKI

W oparciu o analizę wyników z przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedź na pytania kluczowe:

 • Przedszkole podejmuje szereg  inicjatyw na rzecz środowiska, z których mogą korzystać osoby , instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Są to zarówno imprezy odbywające  się na terenie przedszkola , skierowane do dzieci i rodziców(warsztaty , spotkania z psychologiem , logopeda, konkursy plastyczne , występy dzieci, akcje charytatywne , kiermasze) , jak i działania skierowane do społeczności lokalnej(festyny rodzinne, otwarte dni ,   udostępnianie  lokalu wyborczego , wspólnocie mieszkaniowej, praktyki studenckie)
 •  Przedszkole współpracuje z rożnymi  instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym , są to zarówno instytucje kulturalne , oświatowe, użyteczności publicznej , organizacje poza rządowe ,  jak i zaprzyjaźnione przedszkola, szkoły , a także osoby prywatne.
 •  Działania przedszkola uwzględniają   możliwości i potrzeby środowiska lokalnego. Placówka  wychodzi naprzeciw takim potrzebom , podejmuje współprace w działaniach dydaktyczno- wychowawczych .Informacje o potrzebach środowiska lokalnego są stale monitorowane , pojawiają się informacje tym co się dzieje w przedszkolu w prasie lokalnej i mediach .
 • Zdaniem niektórych rodziców przedszkole zbyt mało organizuje wyjść i wyjazdów do placówek użyteczności publicznej takich jak teatr, muzeum , filharmonia.

 

 

V. REKOMENDACJE

 

            W oparciu o przeprowadzoną ewaluację wewnętrzną w zakresie   funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym  postanowiono dokonać aktualizacji działań związanych z realizacją planu współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie zwiększenia wyjść i wyjazdów do placówek użyteczności publicznej takich jak muzeum , teatr, filharmonia.

Należy w roku przyszłym    nawiązać kontakt z w/w placówkami i systematycznie organizować wyjścia do tych instytucji. Wyjścia te mają rozwijać zainteresowania dzieci , zaspokajać ich naturalną ciekawość . Są to na pewno bardzo dla dzieci ciekawe spotkania i zajęcia, dające możliwość bliskiego kontaktu z kulturą. 


Opracowała

Mgr Jolanta Janicka

 

 

 

 

 

 

 


CopyRight © 2009-2014 Powered by 4rczi.eu